Η rotame Complete Internet Solutions αποτελεί διαδικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών και λειτουργεί υπό την εταιρεία παροχής υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου Βουλβούλη Αντώνιο με ΑΦΜ 038304596 και ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου Αττικής και εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Πολυνείκους 47.

Η rotame Complete Internet Solutio διασφαλίζει την τήρηση των αρχών Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, σε συμφωνία και συμμόρφωση προς το διεθνές, ευρωπαϊκό και εσωτερικό ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, την οδηγία 2000/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Οι όροι που , τους οποίους καλείται να αποδεχτεί ο καταναλωτής στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση (ενδεικτικά: Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει)  έχουν νομική ισχύ ιδιωτικού δικαίου και μπαίνουν σε εφαρμογή με την έναρξη ή ανανέωση παροχής υπηρεσιών της rotame Complete Internet Solutio στους πελάτες της.

Ο εκάστοτε πελάτης κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Rotame Complete Internet Solutions υποδηλώνει ότι έχει λάβει υπόψη τους όρους χρήσης τους έχει κατανοήσει, τους αποδέχεται και συμμορφώνεται με αυτούς.

1. Προσωπικά στοιχεία
Ο πελάτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα της Rotame Complete Internet Solutions χωρίς να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Ωστόσο, στην περίπτωση που προβεί σε παραγγελία υπηρεσιών είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και τιμολόγησης. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει αληθή και έγκυρα στοιχεία και να ενημερώσει τη Rotame Complete Internet Solutions για πάσα ενδεχόμενη μεταβολή τους.
Τα στοιχεία που παρέχει ο πελάτης παραμένουν απόρρητα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η Rotame Complete Internet Solutions δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σε τρίτους παρά μόνο στην περίπτωση που αυτό της ζητηθεί από αρμόδια δικαστική ή εκτελεστική νομική αρχή.
Τα δεδομένα του πελάτη δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους για λόγους διαφημιστικούς ή κοινωνικής δικτύωσης.
Η Rotame Complete Internet Solutions διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων του πελάτη με σκοπό να του αποστέλλει ενημερωτικά άρθρα με προσφορές, αναβαθμίσεις και πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν στις υπηρεσίες που παρέχει. Εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει την απενεργοποίηση παραλαβής αυτών των ενημερωτικών δελτίων.

2. Δεδομένα (παράνομη χρήση)
Ο πελάτης αποδεχόμενος τους όρους συμβολαίου της Rotame Complete Internet Solutions συμφωνεί ότι δε θα χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες της για την αποστολή, συλλογή ή αποθήκευση:
• υλικού που αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία και των διατάξεων της περί κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος (copyright),
• πορνογραφικού, χυδαίου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού υλικού,
• υλικού που να περιέχει και να προωθεί ρατσιστικές ιδέες, φυλετικές, κοινωνικές, θρησκευτικές ή και εθνικές διακρίσεις,
• απόρρητων προσωπικών ή εταιρικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκομένων,
• υλικού που να προσβάλλει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και την ιδιωτικότητα τρίτων,
• υλικού που να προωθεί, να ενθαρρύνει ή και να προτρέπει την τέλεση αξιόποινων – πράξεων όπως παιδική πορνογραφία, διακίνηση ναρκωτικών κ.α.
• υλικού που να προκαλεί οποιασδήποτε φύσης βλάβη ή παρενόχληση σε ανήλικους,
• δεδομένων, προγραμμάτων, ιών, αρχείων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την καταστροφή, βλάβη ή διακοπή λειτουργίας λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
• μαζικών και ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam emails) χωρίς τη συγκατάθεση ή αίτηση των αποδεκτών. Η Rotame Complete Internet Solutions διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει ποια ηλεκτρονικά μηνύματα θεωρούνται spam emails και ποια όχι.
• Απαγορεύεται κάθε είδους γλωσσική ή επαναλαμβανόμενη παρενόχληση, η δημιουργία μεγάλου αριθμού αποστολής mail το οποίο υπερβαίνει τον μέσο όρο ενός κανονικού χρήστη μηνυμάτων.
• Οι πελάτες δεν θα πρέπει να αποστέλλουν e-mails σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει τα μηνύματα. Εάν ο παραλήπτης ζητήσει την διακοπή αποστολής email, ο πελάτης θα πρέπει να συμμορφωθεί με την συγκεκριμένη απαίτηση.
• Εάν η Rotame Complete Internet Solutions λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του χρήστη/μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες/μέλη να αναρτούν/δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.
• IRC (Internet Relay Chat) Οι πελάτες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν/φιλοξενούν IRC scripts, διακομιστές ή προγράμματα σε shared, dedicated ή co-location server.

Οποιαδήποτε αθέτηση ή αμέλεια των παραπάνω όρων δίνει στη Rotame Complete Internet Solutions το δικαίωμα να αναστείλει, να διακόψει ή και να διαγράψει ακόμα σελίδες ή αρχεία που έχει αναρτήσει ο πελάτης στο διαδίκτυο μέσω των διακομιστών της. Δίνει επίσης το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων και της δραστηριότητας του χρήστη σε αρμόδιες δικαστικές ή εκτελεστικές αρχές.

3. Κατάχρηση πόρων
Ο κάθε διακομιστής φιλοξενεί ένα περιορισμένο αριθμό λογαριασμών στους οποίους αναλογεί ένα ποσοστό πόρων χρήσης έτσι ώστε ο διακομιστής να λειτουργεί εύρυθμα και ποιοτικά. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να κάνει χρήση των πόρων που του παρέχει η Rotame Complete Internet Solutions με τέτοιο τρόπο και στο ποσοστό που του αναλογεί ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο ή υπερφορτώνει τους διακομιστές (servers). Πρέπει επίσης να μην καθιστά δυσχερή και ανασφαλή τη χρήση των servers για τους υπόλοιπους λογαριασμούς που ενδεχομένως να φιλοξενούνται σε αυτόν. Ο πελάτης θα πρέπει:
• να ελέγχει τακτικά τον όγκο του αποθηκευτικού χώρου που καταλαμβάνει με το λογαριασμό του (account) στους σκληρούς δίσκους του server έτσι ώστε να μην φτάνει στα όρια που αναλογούν στο λογαριασμό του με αποτέλεσμα να προκαλούνται δυσλειτουργίες σε αυτούς.
• πρέπει να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί προγράμματα προστασίας του λογισμικού του και να αποφεύγει τα κενά ασφάλειας
• να αποφεύγει την αποστολή μαζικών και ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam emails) χωρίς τη συγκατάθεση ή αίτηση των αποδεκτών. Η Rotame Complete Internet Solutions διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει ποια ηλεκτρονικά μηνύματα θεωρούνται spam emails και ποια όχι. Απαγορεύεται κάθε είδους γλωσσική ή επαναλαμβανόμενη παρενόχληση, η δημιουργία μεγάλου αριθμού αποστολής mail το οποίο υπερβαίνει τον μέσο όρο ενός κανονικού χρήστη μηνυμάτων.

Επιπλέον για λογαριασμούς Shared Hosting ισχύουν και οι παρακάτω περιορισμοί. Ο πελάτης:
• πρέπει να αποφεύγει την υπερφόρτωση του συστήματος χρησιμοποιώντας κώδικα προγραμματισμού και εφαρμογές που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ
• απαγορεύεται να εγκαθιστά και να εκτελεί προγράμματα που “τρέχουν” στο “παρασκήνιο” του server (background processes) ή να αναρτά συνδέσμους (links) προς άλλους διακομιστές ή λογαριασμούς
• οφείλει να αναγνωρίσει ότι ο χώρος που του παρέχει η Rotame Complete Internet Solutions προορίζεται μόνο για την κατασκευή και φιλοξενία της ιστοσελίδας του και όχι για το ανέβασμα (upload), το κατέβασμα (download) ή την αποθήκευση δεδομένων και αντιγράφων ασφαλείας (storage server, video server) και διασυνδέσεις περιεχομένου από εξωτερικά domains (hot linking).

Στην περίπτωση που ο πελάτης κάνει κατάχρηση πόρων με αποτέλεσμα να προκαλεί προβλήματα στους λογαριασμούς πελατών που φιλοξενούνται στον ίδιο διακομιστή ή να τους θέτει σε επικινδυνότητα, η Rotame Complete Internet Solutions διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά το λογαριασμό του. Η διακοπή αυτή θα διενεργείται κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη και θα ισχύει μέχρις ότου αυτός διορθώσει το πρόβλημα κατανάλωσης πόρων και την επαναφέρει σε επιτρεπτά όρια.

4. Επικοινωνία
Από τη στιγμή που ο πελάτης αποφασίσει να προβεί σε αίτηση συνεργασίας με τη Rotame Complete Internet Solutions, είναι υποχρεωμένος να παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, email). Ο πελάτης εγγυάται για την εγκυρότητα των στοιχείων και αναλαμβάνει την ενημέρωση της εταιρείας για οποιαδήποτε μεταβολή αυτά υποστούν.
Η Rotame Complete Internet Solutions χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη έτσι ώστε να τον ενημερώνει και να τον πληροφορεί για θέματα που αφορούν στο λογαριασμό του (λήξη – ανανέωση λογαριασμού, αναβαθμίσεις λογισμικού κ.α.). Γι αυτό το λόγο ο πελάτης οφείλει να ελέγχει συχνά και τακτικά το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

5. Ασφάλεια
Η Rotame Complete Internet Solutions αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εγκατάστασης και χρήσης δικλίδων ασφαλείας για την προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων αλλά και τη διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών. Για αυτό το σκοπό έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχει υιοθετήσει όλες τις σύγχρονες μεθόδους ώστε να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τις διαδικτυακές τις υπηρεσίες.
Εξάλλου, οι διαδικτυακές συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της Rotame Complete Internet Solutions διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικού εμπορίου και του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.
Για την προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων του πελάτη αλλά και τη διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών η Rotame Complete Internet Solutions έχει φροντίσει
• ο κάθε πελάτης να έχει αποκλειστική πρόσβαση στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του με την έκδοση και χρήση Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας. Ο κωδικός αυτός έρχεται σε αποκλειστική γνώση του πελάτη και δε διατηρείται αντίγραφο του σε κανένα ηλεκτρονικό σύστημα της Rotame Complete Internet Solutions. Η γνωστοποίηση του κωδικού στη Rotame Complete Internet Solutions γίνεται μόνο στην περίπτωση που ο πελάτης το επιθυμήσει για λόγους υποστήριξης.
• απόκρυψη και φύλαξη προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών των συναλλαγών που της παρέχει ο πελάτης
• πρόσβαση και χρήση των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών των συναλλαγών μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό
• δυνατότητα παρουσίασης στον πελάτη, των πληροφοριών και δεδομένων που διατηρεί για τον ίδιο, όποτε αυτό ζητηθεί
Ο πελάτης από τη μεριά του οφείλει να χειρίζεται όλα τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τους κωδικούς που του παρέχει η Rotame Complete Internet Solutions με σύνεση και να μη τα αποκαλύπτει σε τρίτους.

6. Εξασφάλιση & αποζημίωση
Στην περίπτωση που η δραστηριότητα, το περιεχόμενο ή οι υπηρεσίες που προσφέρει ο πελάτης μέσω των υπηρεσιών της Rotame Complete Internet Solutions εγείρουν ποινικές διαδικασίες, είτε κατά της εταιρείας είτε κατά τρίτων, τότε ο πελάτης υποχρεούται να την υπερασπιστεί έναντι του δικαστηρίου, να την προστατέψει από κάθε κίνδυνο, δυσφήμιση, απώλεια, βλάβη, κύρωση ή ευθύνη.
Στο βαθμό που η δράση του πελάτη εγείρει ποινικές διαδικασίες τότε αυτός υποχρεούται επίσης να καλύψει οικονομικές δαπάνες όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα και τις αποζημιώσεις που πιθανώς της επιβληθούν.

7. Ανανέωση υπηρεσιών
Η ανανέωση των υπηρεσιών γίνεται αυτόματα από τη Rotame Complete Internet Solutions εφόσον έχει καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό και ο πελάτης δεν έχει εκφράσει την επιθυμία του για διακοπή της υπηρεσίας. Ο πελάτης οφείλει να μεριμνά για την εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού ανανέωσης υπηρεσιών και να φροντίζει αυτή να γίνεται τουλάχιστον τρεις μέρες πριν τη λήξη της υπηρεσίας.
Μη έγκαιρη καταβολή του ποσού ανανέωσης ονόματος (domain), ενδέχεται να οδηγήσει στην κατοχύρωση του ίδιου ονόματος από κάποιον τρίτο. Στην περίπτωση αυτή η Rotame Complete Internet Solutions δε φέρει καμία ευθύνη αδυναμίας ανανέωσης ονοματοδοσίας.

8. Κατασκευή – φιλοξενία ιστοσελίδων
Ο πελάτης οφείλει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή ή τη δημοσίευση ιστοσελίδων και να παραδίδει το υλικό του λειτουργικό και έτοιμο προς χρήση. Ο πελάτης δε δικαιούται, επίσης, να αιτείται από τη Rotame Complete Internet Solutions την παροχή γνώσεων ή/και υπηρεσιών έτσι ώστε να καταστεί το υλικό του λειτουργικό.
Η Rotame Complete Internet Solutions δεσμεύεται να προσφέρει τεχνική και γνωστική υποστήριξη αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες που παρέχει και όχι για την κατασκευή ή διαχείριση ιστοσελίδων.
Εφόσον ο πελάτης έχει ανάγκη από περαιτέρω υποστήριξη, η Rotame Complete Internet Solutions ενδέχεται να την παρέχει. Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Rotame Complete Internet Solutions και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει ούτε υποχρεώνει την εταιρεία να παρέχει επιπλέον υποστήριξη στο μέλλον.

9. Περιεχόμενο πληροφοριών
Ενώ η Rotame Complete Internet Solutions καταβάλει προσπάθειες έτσι ώστε οι πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της να είναι ακριβείς και ενημερωμένες, εντούτοις, δε δύναται να ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που διακινούνται μέσω των διακομιστών της. Συνεπώς δε μπορεί να εγγυηθεί για την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε για τη φερεγγυότητα προσώπων ή εταιρειών με τις οποίες ο πελάτης ενδέχεται να συνάψει συμφωνίες. Η Rotame Complete Internet Solutions δε φέρει επίσης καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά η βλάβη υποστεί ο πελάτης ή όσοι συναλλάσσονται με αυτόν και που προκύπτει από πληροφορίες που διακινήθηκαν μέσω των διακομιστών της Rotame Complete Internet Solutions.

10. Τιμολόγηση
Για να επικυρωθεί οποιαδήποτε παραγγελία υπηρεσίας πρέπει πρώτα να αποπληρωθεί προκαταβολικά. Η Rotame Complete Internet Solutions δρομολογεί την παροχή των υπηρεσιών της εφόσον επιβεβαιωθεί για την καταβολή του αντίστοιχου ποσού.
Κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της στον πελάτη η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τον τιμοκατάλογο της αυξάνοντας ή μειώνοντας τις τιμές. Σαφώς, οι μεταβολές αυτές δεν επιβαρύνουν τον πελάτη ο οποίος καλείται να καταβάλει το ποσό που που ίσχυε κατά τη διάρκεια της παραγγελίας του. Οποιαδήποτε νέα υπηρεσία δεν αντικαθιστά παρόμοιες προϋπάρχουσες χωρίς την αίτηση του πελάτη.
Ο πελάτης φέρει την ευθύνη κάλυψης πρόσθετων τελών, φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τις συναλλαγές του με τρίτους και που πραγματοποιούνται μέσω των διακομιστών της Rotame Complete Internet Solutions.

11. Ονόματα (Domain Names)
Όσον αφορά στην ονοματοδοσία ιστοσελίδων (Domain Name) η Rotame Complete Internet Solutions ακολουθεί τους όρους και προϋποθέσεις που συγκεντρώνονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου του ΕΕΤΤ. Είναι ευθύνη του πελάτη να αναγνώσει, να κατανοήσει, να αποδεχθεί και να συμμορφωθεί με τον παραπάνω κανονισμό. Η μη αποδοχή και συμμόρφωση του κανονισμού του ΕΕΤΤ αποτελεί και μη συμμόρφωση με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Ο πελάτης οφείλει επίσης να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του ΕΕΤΤ συχνά έτσι ώστε ενημερώνεται για οποιαδήποτε μεταβολή, ανανέωση ή τροποποίηση υποστεί ο κανονισμός.
Η ΕΕΤΤ εκτός των άλλων είναι και ο εθνικός ρυθμιστής αγοράς και δήλωσης ονομάτων διαδικτυακών χώρων. Συνεπώς είναι στη διακριτική της ευχέρεια να απορρίπτει αιτήσεις ονοματοδοσίας που κάνει ο πελάτης μέσω της Rotame Complete Internet Solutions. Σαφώς και η Rotame Complete Internet Solutions δεν ευθύνεται για την απόρριψη οποιασδήποτε αίτησης ονοματοδοσίας χώρου από την ΕΕΤΤ.
Η Rotame Complete Internet Solutions προβαίνει στην αίτηση κατοχύρωσης ή ανανέωσης ονομάτων (domains) στην ΕΕΤΤ εφόσον επιβεβαιωθεί για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης σας, όπως και για την εξόφληση της παραγγελίας σας. Συνεπώς δε φέρει καμία ευθύνη για τη περίπτωση που κάποιος τρίτος κατοχυρώσει πριν από εσάς ένα όνομα που σας ενδιαφέρει ή για την περίπτωση που δεν προλάβετε την προθεσμία ανανέωσης του ονόματος σας με συνέπεια να περάσει αυτό σε κάποιον τρίτο.

12. Επιστροφή χρημάτων

Για Shared Hosting , στην περίπτωση που ο πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση του συμβολαίου που έχει συνάψει με τη Rotame Complete Internet Solutions αλλά και την επιστροφή του ποσού που κατέβαλε. Η αίτηση ακύρωσης του συμβολαίου μπορεί να γίνει μόνο κατά το διάστημα των πρώτων 30 ημερών παροχής των υπηρεσιών ξεκινώντας από την ημέρα έναρξης του συμβολαίου. Εάν κατά το διάστημα αυτό ο πελάτης δεν εκδηλώσει την επιθυμία να διακόψει το συμβόλαιο που έχει συνάψει με τη Rotame Complete Internet Solutions τότε θεωρείται ότι συναινεί σιωπηρά στη συνέχιση και ολοκλήρωση του. Εξάλλου, αίτηση που κατατίθεται μετά το πέρας των 30 ημερών θεωρείται μη έγκυρη ως ληξιπρόθεσμη και δε λαμβάνεται υπόψη.
Η Rotame Complete Internet Solutions εφόσον κρίνει ότι η επιθυμία του πελάτη να διακόψει το συνεργασία είναι έγκαιρη, δεσμεύεται να του επιστρέψει ολόκληρο το καταβληθέν ποσό. Δεν είναι υποχρεωμένη όμως να επιστρέψει οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο έξοδο έχει κάνει ο πελάτης όπως για αγορά επιπλέον αποθηκευτικού χώρου, στατικής IP, SSL, πρόσθετες υπηρεσίες, εγκατάσταση και προμήθειες τρίτων. Οποιαδήποτε αθέτηση όρων του συμβολαίου κατά το διάστημα των 30 ημερών από την μεριά του πελάτη, δίνει στη Rotame Complete Internet Solutions το δικαίωμα μη επιστροφής των χρημάτων.
Οι υπηρεσίες καταχώρησης ονόματος μπορούν να ακυρωθούν εντός 3 ημερών από την εντολή καταχώρησης/ανανέωσης όπου και γίνεται η επιστροφή του ποσού στο ακέραιο. Μετά την 4η ημέρα δεν μπορεί να γίνει ανάκληση στο σύστημα της ΕΕΤΤ και η πράξη δεν μπορεί να ανακληθεί ή να επιστραφούν τα χρήματα. Σε Shared και Resellers Hosting σε περίπτωση που:
α) η ιστοσελίδα σας είναι διαθέσιμη λιγότερο από 99,9% στο διάστημα ενός ημερολογιακό μήνα θα
πιστώνεται ο λογαριασμός σας με δωρεάν χρόνο φιλοξενίας ως εξής:

Μηνιαία λειτουργία | Πίστωση
97% με 99.9% | Πίστωση 50%
96.9% και κάτω | Πίστωση 100%

Για Dedicated Servers παρέχεται εγγύηση, σε περίπτωση που:
α)ο Τεχνολογικός Εξοπλισμός ή οι Υποδομές του Data Center που φιλοξενείται ο server σας είναι διαθέσιμα λιγότερο από 99,99% στο διάστημα ενός μήνα, ή
β) αν η παροχή δικτύου στο Data Center που φιλοξενείται ο server σας είναι διαθέσιμη λιγότερο από 100%,
θα σας παρέχεται αναδρομική πίστωση και ισοδύναμη με τη διαφορά μεταξύ του εγγυημένου επιπέδου διαθεσιμότητας των υπηρεσιών του πελάτη κατά τη διάρκεια του μήνα και του υπολογισμένου επιπέδου διαθεσιμότητας των υπηρεσιών του πελάτη, που πολλαπλασιάζεται με τις πραγματικές δαπάνες που υφίστανται από τον πελάτη για τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου του μήνα. Οι πιστώσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, μετρώντας 24-ώρες τη ημέρα σε έναν ημερολογιακό μήνα, με τη μέγιστη πίστωση να μην υπερβαίνει το πενήντα 50% της μηνιαίας χρέωσης υπηρεσιών για τον εν λόγο μήνα.

Λεπτά εκτός λειτουργίας Πίστωση
1-4 60 λεπτά διαστήματα | Πίστωση 10%
5+ 60 λεπτά διαστήματα | Πίστωση 50%

Η πίστωση εφαρμόζεται σε 60 ημέρες από την ημέρα κατάθεσης του αιτήματος. Η πίστωση αυτής της μορφής είναι η αποκλειστική αποζημίωση σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας.

Περιορισμοί
Ο Πελάτης δεν θα λάβει οποιαδήποτε πίστωση για οποιαδήποτε αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα του ιστοχώρου του που προκαλείτε ή συνδέεται με:
α. περιστάσεις πέρα από τον λογικό έλεγχο της Rotame Complete Internet Solutions συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δραστηριότητες κυβερνητικές, πόλεμος, εξεγέρσεις, δολιοφθορές, ένοπλης σύγκρουσης, αποκλεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, απεργίας ή άλλης διαταραχής εργασίας, της διακοπής ή της καθυστέρησης στη μεταφορά, απρόσιτη ή διακοπή ή καθυστέρηση στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, επιθέσεις χάκερ ή ιών, αποτυχία του λογισμικού τρίτων (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό του λογισμικού ecommerce, πύλων πληρωμής, συνομιλίας, στατιστικών ή ελεύθερων scripts) ή ανικανότητα να ληφθούν οι πρώτες ύλες, οι προμήθειες, ή η ενέργεια που απαιτείται για τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για την παροχή αυτού του SLA.
β. Προγραμματισμένης ή επείγουσας συντήρησης και βελτίωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρίας
γ. Θέματα με τον DNS, FTP, POP, IMAP ή SMTP πρόσβαση πελατών
δ. Ψεύτικες αναφορές για μη λειτουργία συστημάτων της Rotame Complete Internet Solutions
ε. Πράξεις ή παραλείψεις του πελάτη (ή πράξεις ή παραλείψεις άλλες που δεσμεύονται ή που εγκρίνονται από τον πελάτη), συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, συνήθειας ή της κωδικοποίησης (π.χ., CGI, Perl, HTML, ASP, κ.λπ…), οποιασδήποτε αμέλειας, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, ή χρήσης των υπηρεσιών με παραβίαση των όρων της Rotame Complete Internet Solutions και των διατάξεων της αποδεκτής πολιτικής χρήσης.
στ. Διακοπές λειτουργίας αλλού στο διαδίκτυο που εμποδίζουν την πρόσβαση στον Πελάτη.
Η Rotame Complete Internet Solutions δεν είναι αρμόδια για τους browsers ή τους DNS οι οποίοι μπορούν να κάνουν αδύνατη την εμφάνιση της υπηρεσίας στον Πελάτη. Επίσης η Rotame Complete Internet Solutions δεν είναι αρμόδια για προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας πρόσβασης στο internet από τον παροχέα που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Η Rotame Complete Internet Solutions θα εγγυηθεί μόνο εκείνες τις περιοχές που είναι υπό έλεγχο της, δηλαδή: τους servers, τους δρομολογητές των servers και την σύνδεση αυτών με το Διαδίκτυο.

13. Διακοπή συμφωνητικού
Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την πρόωρη ακύρωση του συμφωνητικού και κατά συνέπεια τη λήξη της συνεργασίας του με τη Rotame Complete Internet Solutions. Δε δικαιούται ωστόσο να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού ή μέρους του που να αναλογεί στον υπολειπόμενο χρόνο του συμφωνητικού.
Η Rotame Complete Internet Solutions δικαιούται να αναστείλει, να διακόψει ή και να διαγράψει υπηρεσίες που προσφέρει εφόσον ο πελάτης διατηρεί ανεξόφλητους λογαριασμούς ή παραβαίνει όρο(-υς) του παρόντος συμφωνητικού. Δεν ευθύνεται παρόλα αυτά για ενδεχόμενη απώλεια αρχείων και δεδομένων σε περίπτωση αναγκαστικής διαγραφής υπηρεσίας ή λογαριασμού. Η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) είναι υποχρέωση του πελάτη αποκλειστικά.
Εφόσον οι συμβαλλόμενοι αποφασίσουν τη συνέχιση της συνεργασίας τους η ανάκληση των υπηρεσιών και η επαναφορά των δεδομένων δε χρεώνεται επιπλέον.
Η Rotame Complete Internet Solutions δεν υποχρεούται να διατηρεί τα δεδομένα των λογαριασμών μετά την λήξη τους. Σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι αποφασίσουν τη διακοπή της συνεργασίας και την ανάκτηση των δεδομένων τους μετά την λήξη αυτής, η Rotame Complete Internet Solutions διατηρεί το δικαίωμα επιπλέον χρέωσής τους.

14. Αποδοχή όρων χρήσης
Οι όροι χρήσης που θέτει η Rotame Complete Internet Solutions συντάχθηκαν με βάση τους κανόνες δικαίου της Ελληνικής Επικράτειας και διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Διεθνείς Συνθήκες. Η κατανόηση, αποδοχή και συμμόρφωση με τους όρους χρήσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και δρομολόγηση οποιασδήποτε συνεργασίας του πελάτη με τη Rotame Complete Internet Solutions. Η αποδοχή των όρων από τον πελάτη δηλώνεται και πιστοποιείται με την “σημείωση” του πλαισίου/εικονιδίου που βρίσκεται στο τέλος του συμφωνητικού, η οποία θεωρείται ως υπογραφή σας στο κείμενο.
Η Rotame Complete Internet Solutions παρέχει υπηρεσίες και λογισμικό τρίτων παραγόντων που θέτουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η αποδοχή αυτών εκ μέρους του πελάτη είναι υποχρεωτική και αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σύναψη της συνεργασίας του με τη Rotame Complete Internet Solutions. Η υποστήριξη και οι εγγυήσεις που παρέχουν αυτοί οι παράγοντες ωστόσο δεν παρέχονται από τη Rotame Complete Internet Solutions αλλά από τους ίδιους τους παράγοντες.
Οποιαδήποτε συμφωνία ή συνεννόηση μεταξύ του πελάτη και της Rotame Complete Internet Solutions προφορική ή γραπτή αντικαθίσταται με το παρόν συμφωνητικό που είναι και το μοναδικό με νομική ισχύ και εγκυρότητα.

15. Μεταπώληση
Η μεταπώληση φιλοξενίας σε τρίτους επιτρέπεται μόνο στους πελάτες που διαθέτουν πακέτα μεταπώλησης Resellers ή φιλοξενίας VPS και Dedicated και όχι σε αυτούς που διαθέτουν πακέτα Shared Hosting. Η Rotame Complete Internet Solutions δεν εμπλέκεται και ούτε φέρει ευθύνη για τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε τρίτους μέσω των πακέτων μεταπώλησης φιλοξενίας. Υπεύθυνος για αυτές τις υπηρεσίες είναι ο πελάτης που τις προσφέρει.

16. Μη διαθεσιμότητα δικτύου
Η διαθεσιμότητα του δικτύου, η μετάδοση και διανομή πληροφοριών και συνεπώς η υπηρεσία φιλοξενίας δεν είναι αδιάκοπες. Αυτό ενδεχομένως αν και σπανίως να έχει ως συνέπεια τη απώλεια δεδομένων ή πληροφοριών. Αιτία μιας ενδεχόμενης μη διαθεσιμότητας δικτύου είναι η ειδική φύση του διαδικτύου (internet) και η υπερφόρτιση του.
Η Rotame Complete Internet Solutions δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη δυσλειτουργία του δικτύου και κάθε επακόλουθου της. Παρόλα αυτά η Rotame Complete Internet Solutions φροντίζει για την ελαχιστοποίηση αυτού του ενδεχομένου διατηρώντας τις υπηρεσίες της στα υψηλότερα πρότυπα της αγοράς. Για κάθε πρόβλημα διαθεσιμότητας υπάρχει επιστροφή χρημάτων ( Δείτε Πολιτική επιστροφής χρημάτων )